1. A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
Adatkezelő: Omega Pharma Hungary Kft. (1138 Budapest, Madarász u. 47-49.) Adatfeldolgozó: Progressive Studio Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 18. ép. 2. em.) Érintett: azok a személyek, akik az Adatkezelő érdekeltségi körébe tartozó és általa felügyelt www.wartner.hu weboldalon a Kapcsolat menüpont alatt adataikat megadják Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez adatai megadásakor Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény fogalomrendszerével egyeznek meg.
  1. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.
  2. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.
  3. Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az Érintettel, adatbázis építés, marketing célú adatkezelés. Az adatkezelés céljának megfelelően Érintett adatszolgáltatása önkéntes.
  4. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek önkéntes hozzájárulása.
  5. Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím)
  6. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.
  7. Az Adatkezelő az Érintett adatait külső, harmadik személynek vagy szervezetnek nem adja át.
  8. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.
  9. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az info@omega-pharma.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.
  10. Az adatkezelést az Adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentette. Adatai megadásával az Érintett kijelenti, hogy a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltakat megértette, azokkal szemben kifogása nincs.